Teenused

Konsultatsioon

Igasugune ehitustegevus on suhteliselt kallis ja aeganõudev. On olemas võimalus, et ehitus ei pruugigi olla vajalik või on hilisem efekt küsitav. Ka võimalusi taotletava tulemuse saavutamiseks on erinevaid. Erinevad on ka rahalised kulutused soovitud tulemuse saavutamiseks.

Sellest tulenevalt oleks otstarbekas konsulteerida inimestega, kellele igapäevatööst tulenevalt probleemid, maksumused ja lahendused on tuttavad. Nii säästate aega ja raha ning võib-olla on mõistlik lahendus sootuks erinev varasemalt arvatust.

Võta ühendust

Energiaaudit

Nähes, et ehitustegevusest ja kulutustest pääsu pole, on otstarbekas tellida energiaaudit. Energiaaudit annab kliendile konkreetse hoone energiakulude detailsema ülevaate, erinevad võimalused kulude vähendamiseks ning toob esile sellega seonduvad probleemid ja kulud.

Meie poolt koostatud energiaauditid on koostatud TTÜ, EKVY ja KREDEX-i poolt heaks kiidetud soovitusliku näidisauditi koosseisu arvestades. Oleme mainitud koosseisu veidi täiendanud ja meie audititest saab klient nii erinevate meetmete võrdlustabelid, ehitusmaksumused koos nendes sisalduvaga, meie poolse nägemuse mõistlikust renoveerimistööde järjekorrast arvestades nii hoone olukorda, kui erinevatest meetmetest tulenevaid laenu- ja toetusvõimalusi, kui ka tööde mõistlikku järjekorda. Audit sisaldab piirete tabeleid, mis annavad ülevaate energiakadude kohta läbi piirete erinevate parendustegevuste või nende puudumise tulemusena.

Tavaliselt oleme pakkunud 5 kuni 9 erinevat renoveerimislahendust. Eeldame, et kliendil tekib valikuvõimalus. Võimalusel arvestame ka kliendi nägemusega. Paketid pakume välja liituvate tegevustena. See tähendab, et hädavajalikele ja otstarbekatele tegevustele hakkame liitma lisasäästu ja paremat sisekliimat andvaid tegevusi.

Energiaaudit sisaldab temperatuuri, suhtelise niiskuse ja kastepunkti perioodilisi mõõtmisi erinevates ruumides. Kui tekib kahtlusi või osutub vajalikuks, lisame sobilikke mõõtmisi. Energiaauditi lisassse paneme olulised fotod ja vajadusel ka termograafilise ülevaatuse materjalid. Üksteise paremaks mõistmiseks oleme huvitatud meie poolt koostatud energiaauditi lahtiseletamisest Tellijale.

Võta ühendust

Energiamärgis

Energiamärgised, nii olemasolev kui projekteeritav, on kohustuslikud alates 2015 aastast. Kliendil on õigus ning vajadus saada hoone energiatõhususe ehk oma edaspidiste kulutuste kohta informatsiooni nii kinnisvara ostu-müügi- üüri lepinguid tehes, kui hoone remonti planeerides või igapäevase elu korraldamiseks. Seadus näeb ette ridamisi norme ja kriteeriume hoonet rekonstrueerides. Mõistlik on erinevaid parameetreid ja nende mõju näiteks edspidisele finantseerimisele või toetustele juba projekteerimise ja ehitamise algstaadiumis ette näha ning aidata kliendil valida taskukohane ja sobilik lahendus.

Võta ühendust

Termograafia

Teostatud ehituskvaliteedi kontrolliks ja konkreetsete soojalekete leidmiseks, aga ka visuaalse ülevaate andmiseks teostame hoone või selle osa termografeerimise. Vajadusel lisame omapoolsed tähelepanekud, selgitused ning ettepanekud.

Võta ühendust

Arhitektuuriline projekteerimine, küttesüteemi ning ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja energiatõhususarvutused

Olime täheldanud, et meie poolt energiaaudites varuga arvutatu ja reaalne tulemus Tellijale ei kipu alati ühtima. Ka on projekteerimise või ehituse käigus tekkinud lahendused kohati leebemad, kui energiaauditis kasutatud arvnäitajad. Kuivõrd sõlmede lahendustest või seadmete valikust tulenevalt muutuvad mitte ainult ehitusmaksumused,vaid ka edaspidiselt saavutatavad säästud, oleme püüdnud kinni pidada varasemalt järeleproovitud ja kliendile mõistlikumatest lahendustest.

Meie eesmärk on pakkuda Tellijale otstarbekaimat ja soodsaimat lahendust!

Sellest tulenevalt pakume kliendile projekteerimise teenust. Meie projektid sisaldavad kõiki olulisi sõlmelahendusi ja on sobilikud ehituspakkumiste tegemiseks ja võrdlemiseks. Projektid läbivad vajalikud kooskõlastusringid ja on Tellijale aluseks ehitusloa taotlemisel ning võimalike SA KREDEX-i toetuste või pangalaenude taotlemisel. Projekti koostamisel arvestame nii Tellija huvide kui ehitusmaksumuste ja tasuvusaegadega.

Mõistlik on tellida energiasäästu kompleksteenus, et tagada parim võimalik tulemus.

Võta ühendust

Energiasäästualane ja ehituslik projektijuhtimine, tehnilise konsultandi teenus

Renoveerimistegevusega seonduvad tööd ja mured hakkavad pihta kaugelt ennem, kui ehitajad objektile jõuavad. Sageli ei ole omanikul aega, tahtmist või kompetentsi renoveerimistegevuse korraldamisega tegeleda. Mõnikord võib mittetegelemine ka mõistlik olla. Kogenematusest võivad  kulud oluliselt suureneda ning soovitud-planeeritud tulemus jääda saavutamata.

Kuna renoveerimisega seonduv on pikalt olnud meie põhitegevuseks ning selle ajaga on tekkinud nii kogemus, usaldusväärsed koostööpartnerid, mõistlikud ja otstarbekad ehituslahendused, läbiproovitud materjalid, võimalikud finantslahendused, nägemused garantiiküsimuste ja tööde ajatamisega seonduvalt, aga ka palju muud, suudame pakkuda kliendile täisteenust, mille puhul kliendile jääb ülesanne teha üldisemaid valikuid  ja põhimõttelisi otsuseid. Mõistagi jääb ka rahakott kliendi kätte.

Meie jaoks sisaldab projektijuhtimine ehitusega seotud järgnevaid tegevusi: hoone esialgne ülevaatus, hoone auditeerimise korraldamine ning selle analüüs ja lahtiseletamine kliendile, järgneva koosoleku korraldamine, projekteerimise korraldamine, suhtlemine pankade ja KREDEX-ga, ehitushangete korraldamist, ehituslepingute sõlmimist, maksegraafikute koostamist, akteerimist, materjalide valikuid, omanike huvide kaitset ehituse käigus, ehitustegevuse kontrolli, ehituskvaliteedi kontrolli ja vajadusel kontroll- mõõtmisi.

Seega vaatleme seda laiemalt, kui seaduses nõutud omanikujärelvalvet. Olenevalt objekti keerukusest, maksumusest ja omaniku soovist otsustame kas kaasata eraldi omanikujärelvalve spetsialistid. Meie eesmärgiks on tagada kliendile energiaauditis pakutud energiasäästuefekt. Projektijuhtimise korral oleme huvitatud, et energiaaudit oleks tehtud kliendi huve ja võimalusi arvestavalt.

Võta ühendust

Omanikujärelvalve teostamine

Omanikujärelvalve teenust pakume energiasäästuga seonduvatele töödele. Eesmärgiks on kliendi huvide kaitse reaalse energiasäästu saavutamisel kokkulepitud tingimustel ja rahaliste vahenditega ja ehituskvaliteedi tagamisel. Leiame, et järelvalve teostamine on üks osa projektijuhtimise ja tehnilise konsultandi teenusest. Omanikujärelvalve teenust teostatakse kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Hoone renoveerimisprojektid – sõltub projekti staadiumist, koosseisust, keerukusest, lähteülesandest, kooskõlastustest jne. Igale päringule teeme individuaalse pakkumise. Projektijuhtimine, tehnilise konsultandi teenus, omanikujärelvalve teenus – koostame individuaalsed pakkumised tulenevalt planeeritud tööde mahust, ajakavast, asukohast jne.

Võta ühendust