Rekonstrueerimise ja energiatõhususe alane konsultatsioon

Igasugune ehitustegevus on aeganõudev ja tulevikku suunatud protsess, mis valdavalt toob kaasa pikaajalisi kohustusi. Nii mõnigi ehituslik tegevus ei pruugi olla otstarbekas ning ei taga piisavat energiasäästu või kinnisvara väärtuse tõusu.


Talupojatarkus - üheksa korda mõõda, üks kord lõika - kulub marjaks ära. Kui lisada, et tark õpib teiste vigadest, ei tohiks ehitustegevus ja kaasnev rahaline ning moraalne kohustus olla katsetamise objektiks.

Nõustame klienti iga konkreetse objekti puhul objektipõhiselt, lähtudes hoone seisukorrast ja võimalikest rahalistest ressurssidest. Anname ülevaate kujunevatest ehituslikest maksumustest ja hilisematest kasutusaegsetest kuludest ning saavutatavast majanduslikust efektist ning energiasäästust. Nõustame Tellijat ja vajadusel osaleme koosolekutel. Aitame lahendada finantseerimist, projekteerimist, ehitamist.

Energiatõhususe arvutused ja energiamärgis

Eesti oludes on hoone küttekulud ja sisekliima tagamisega seotud kulud proportsionaalselt suureks kuluks eelarvest. Energiakulude hindamiseks koostatakse olemasolevatele hoonetele energiamärgised. Energiamärgised on kohustuslikud alates 2015 aastast. Kohustuslikult esitatakse energiamärgis nii ostu-müügi tehingute ja üüri ning rendi tehingute korral. Tihti nõutakse märgist ka pangatehingute korral. Projekteerimise ja rekonstrueerimise käigus koostatavad energiatõhususe arvutused annavad ülevaate valitud ehituslike lahenduste perspektiivsusest ja otstarbekusest ning kujunevatest energiakuludest. Ühtlasi on edaspidiselt kujunev hea märgis kinnisvara väärtuse tõusu eelduseks. Teostatud energiatõhususe arvutus aitab vältida projekeerimisvigu ja energiakadude väärhinnanguid ning võtta omanikul õigeaegselt vastu majanduslikult otstarbekaid otsuseid. Samuti välditakse edaspidiseid võimalikke mittevastavusi erinevatele määrustele ja normidele.

Energiaaudit

Energiatõhususe sügavamaks analüüsiks koostatakse energiaaudit. Energiaaudit koostatakse vastavalt TTÜ, EKVÜ ja SA KREDEX-i poolt heaks kiidetud soovituslikku näidisauditi koosseisu ja vastavat seadusandlust arvestades. Energiaaudit kajastab nii olemasolevat olukorda, kui perspektiivseid ehituslikke lahendusi koos nende ehitusmaksumuste ja saadavate energiasäästu efektidega. Energiauditi aluseks on teostatud mõõtmised ja ehitusfüüsikalised arvutused. Energiaaudit annab suunatud tegevusjuhised, kui on soov hoone rekonstrueerimine hajutada pikemaks perioodiks ning aitaks vältida hiljem raskesti või üldse mitte parandatavaid vigu. Seda muidugi eeldusel, et energiaauditist juhindutakse. Auditit toob esile hoone konkreetsetest osadest ja nende soovituslikust rekonstrueerimisest või muutmisest tingitud energiakulu muutumise, soovituslike tööde tasuvusaja, maksumuse ja põhjendused.

Termograafia

Termograafia raames teostame objekti ülevaatuse, kas olemasoleva olukorra atraktiivseks kajastamiseks, teostatud ehitustööde kvaliteedi kontrolliks või soojusenergia lekete leidmiseks. Lisame omapoolsed kommentaarid ja ettepanekud. Objekti termograafiline pildistamine on üksnes toetav tegevus, ega ole võrreldav kordades mahukama energiaauditiga.

Projekteerimine

Kasutades ajapikku kogunenud praktilisi kogemusi, püüame kliendile pakkuda lahedusi, mis vastavad tema rahalistele võimalustele ja hoone eripärale, kuid arvestades ikkagi hoone võimaliku edaspidise kompleksse rekonstrueerimisega, mis võib ka pika perioodi vältel ja etapiti olla. Projektide koostamisel on primaarsed energiatõhusus, kinnisvara väärtuse tõus ja kliendile kujunevad võimalikud kohustused. Ajapikku on kujunenud mitmeid soovituslikke ja meie poolt läbi proovitud ümberehitusi, iseäranis kortermajadele. Otstarbekas on samaaegselt üldarhitektuurilise osaga lahendada ka ventilatsioon. Ventilatsiooni lahendamisel on mõistlik arvestada hoone asukoha ja kasutamise eripäradega. Pakume ka küttesüsteemide ning vee ja kanalisatsiooni projekteerimise teenust. Tulenevalt tellija poolt plaanitud tegevustest ja taotletavatest toetustest pakume omapoolset optimaalset projeteerimislahendust.

Energiasäästualane ja ehituslik projektijuhtimine

Vähendamaks kliendi koormust ning vältimaks kujunevaid ebakõlasid rahastuse, projekteerijate, ehitusettevõtjate ja kliendi vahel ning oodatavat lõpptulemust negatiivselt mõjutavat erinevate tööde teostajate erinevaid tõlgendusi ning arusaamu, on otstarbekas palgata projektijuht, kes korraldaks planeeritud rekonstrueerimise. Tema ülesanded lepitakse kokku tellijaga, kuid hea oleks, kui töö sisaldaks kogu protsessi, alates vastavasisulistest üldkoosolekutest kuni ehitustööde teostamiseni. Omades energiatõhususe ja ehituse alaseid kogemusi, on lihtsam tagada kliendile parim ootuspärane tulemus.

Omanikujärelvalve teostamine

Vajadusel ja võimalusel pakume omanikujärelvalve teenust. Omanikujärelvalve teenuse osutamine sõltub objekti klassist ja teostatavatest töödest. Saame pakkuda üldehituse, ventilatsiooni ja küttesüsteemiga seonduvat omanikujärelvalve teenust.

Ventilatsiooniseadmete müük

Pakume läbi koostööpartnerite korteritele, ruumidele, elamutele, kontoritele, tööstushoonetele sobivaid soojustagastiga ventilatsiooniseadmeid ja komplekkseid ventilatsioonilahendusi. Oleme valinud seadmed, mis tagavad võimalikult laia reguleeritavuse diapasooni ja vastavad kliendi konkreetsele vajadusele erinevatel ajahetkedel. Seadmed on ilusa disainiga, vähese müraga ning lihtsalt paigaldatavad. Seadmed on juhitavad nii kaugjuhtimispuldi kui nutiseadme kaudu ning vajadusel arvestavad läbi sissehitatud automaatika erinevate temperatuuri, õhuniiskuse, süsihappegaasi sisalduse, õhu puhtuse kui ka õhu rõhu näitajatega. Kõik Prana seadmed võimaldavad kasutada ahju-, kamina ja gaasikütet. Kõik Prana seadmed sobivad ka vanemate hoonete rekonstrueerimiseks. Orienteeruv ekspluatatsiooni aeg 15 aastat. Parim kvaliteedi ja hinna suhe. Ohutuse tagavad kasutatavad madalpinge alalisvoolu mootorid.

Sademevee rennide ummistumisvastased kaitsed

Tulenevalt kõrghaljastuse enamast väärtustamisest viimasel kümnendil, kuid kaasnevate püsikuludega vihmaveerennide regulaarseks puhastamiseks, pakume vihmavereenidesse paigaldamiseks spetsiaalseid harjasarnaseid kaitseid, mis ei lase rennidel lihtsalt ummistuda ja parandavad rennide tõrgeteta tööd ning pikajalist säilimist ja samas läbi renni normaalse töö tagades ka fassaadi pikajalise säilimise, kuna sademete vesi ei satu fassaadile. Ehitajatele annab lahendus võimaluse lihtsustada objekti üleandmist, projekteerijal on lihtsam objektiga seonduvaid töid keskkonda sobitada ja kliendil lihtsam ja odavam objekti hooldada. Sadevee rennide hooldusjuhend ja selle põhjal hiljem teostatavad regulaarsed tööd on iga katusetöö paratamatu osa.

Meie poolt pakutavad renni kaitsed paigaldatakse täies renni pikkuses. Renni paigaldatavate kaitsete pudeli harju meenutavate moodulite pikkus on 1 meeter ja diameeter on 120 mm. Kaitsed on töödeldud terastraadist. Katuselt ja puudelt landevad lehed ja muu ummistusi tekitav materjal jääb harjadele ega vaju renni põhja ning ei takista sademevee voolu rennis.

Klaasipuhastusrobotite müük ja rent

Pakume kergesti käsitsetavaid klaaspindade puhastamise roboteid nii müügiks, kui rendiks.